KPF: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Vũ Đức Toàn

Vũ Đức Toàn báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh như sau:

Nguồn: www.stockbiz.vn