KPF: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Vũ Đức Toàn

.

Vũ Đức Toàn báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh như sau:

Nguồn: www.stockbiz.vn