KPF: Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn Nguyễn Hoài Anh và Nguyễn Ngọc Quỳnh

.

Nguyễn Hoài Anh và Nguyễn Ngọc Quỳnh báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh như sau:

Nguồn: www.stockbiz.vn