KPF: Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn Lương Thị Hồng Vân

.

Lương Thị Hồng Vân báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh như sau:

Nguồn: www.stockbiz.vn