KSB: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Quách Chánh Đại Thanh Tâm

.

Quách Chánh Đại Thanh Tâm báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương như sau:

Nguồn: www.stockbiz.vn