KSB: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Quách Chánh Đại Thanh Tâm

Quách Chánh Đại Thanh Tâm báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương như sau:

Nguồn: www.stockbiz.vn