KPF: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Nguyễn Hồng Quân

.

Nguyễn Hồng Quân thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh như sau:

Nguồn: www.stockbiz.vn