CTF: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Trần Trung Chánh

Trần Trung Chánh báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Công ty Cổ phần City Auto như sau:

Nguồn: www.stockbiz.vn