CTF: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Trần Trung Chánh

.

Trần Trung Chánh báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Công ty Cổ phần City Auto như sau:

Nguồn: www.stockbiz.vn