HBC: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Nguyễn Lê Minh Thao

.

Nguyễn Lê Minh Thao báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình như sau:

Nguồn: www.stockbiz.vn