HBC: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Nguyễn Văn Tịnh

Nguyễn Văn Tịnh báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình như sau:

Nguồn: www.stockbiz.vn