HBC: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Nguyễn Văn Tịnh

.

Nguyễn Văn Tịnh báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình như sau:

Nguồn: www.stockbiz.vn