PVT: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Nguyễn Linh Giang

Nguyễn Linh Giang báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí như sau:

Nguồn: www.stockbiz.vn