PVT: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Nguyễn Linh Giang

.

Nguyễn Linh Giang báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí như sau:

Nguồn: www.stockbiz.vn