QBS: Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn Daniel Rodney Badger

Daniel Rodney Badger báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình như sau:

Nguồn: www.stockbiz.vn