QBS: Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn Daniel Rodney Badger

.

Daniel Rodney Badger báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình như sau:

Nguồn: www.stockbiz.vn