NKG: Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Phạm Mạnh Hùng

Phạm Mạnh Hùng thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Công ty Cổ phần Thép Nam Kim như sau:

Nguồn: www.stockbiz.vn