NKG: Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Phạm Mạnh Hùng

.

Phạm Mạnh Hùng thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Công ty Cổ phần Thép Nam Kim như sau:

Nguồn: www.stockbiz.vn