HNG: Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Võ Thị Mỹ Hạnh

.

Võ Thị Mỹ Hạnh thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai như sau:

Nguồn: www.stockbiz.vn