HNG: Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Võ Thị Mỹ Hạnh

Võ Thị Mỹ Hạnh thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai như sau:

Nguồn: www.stockbiz.vn