HAG: Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Hồ Thị Kim Chi

Hồ Thị Kim Chi thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai như sau:

Nguồn: www.stockbiz.vn