HAG: Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Hồ Thị Kim Chi

.

Hồ Thị Kim Chi thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai như sau:

Nguồn: www.stockbiz.vn