VCF: Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Nguyễn Thanh Tùng

.

Nguyễn Thanh Tùng thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Công ty Cổ phần VINACAFÉ Biên Hòa như sau:

Nguồn: www.stockbiz.vn