VCF: Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Nguyễn Thanh Tùng

Nguyễn Thanh Tùng thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Công ty Cổ phần VINACAFÉ Biên Hòa như sau:

Nguồn: www.stockbiz.vn