PLX: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ Công ty Cổ phần Hóa dầu Quân đội

.

Công ty Cổ phần Hóa dầu Quân đội thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam như sau:

Nguồn: www.stockbiz.vn